Disclaimer
Petplan’s disclaimer.

Privacy

Indien u met ons contact legt of een verzekering afsluit worden uw persoonsgegevens opgenomen in
het klantenbestand van Petplan Nederland B.V. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en slechts gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en).

Tevens stellen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens ons in staat u te informeren over voor u relevante ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt of u interessante aanbiedingen te doen. U heeft recht op inzage in, en verbetering van de ten aanzien van u verwerkte persoonsgegevens, als ook het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens. Vragen hierover kunt u richten aan Petplan Nederland B.V., Postbus 23, 1462 ZG Middenbeemster.

Het klantenbestand is als persoonsgegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer: M1320122

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van deze code kunt u vinden op www.verzekeraars.nl.

Disclaimer

© 2006 – 2009 Veterfina B.V. (Petplan Nederland)
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Veterfina B.V. (Petplan Nederland) worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden, noch met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Petplan Nederland B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie en/of adviezen.