Stuur je leukste filmpje in voor onze Dierendag compilatievideo!

Spelregels en voorwaarden

Dierendag compilatie

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Dierendag compilatie (hierna: “actie”)’. Deze actie is een initiatief van Petplan Nederland te De Rijp, (hierna: ‘Petplan’) ter promotie van Petplan.
2. De actieperiode start op 31 augustus 2017 en eindigt op 10 september 2017.
3. Petplan is gerechtigd deze actievoorwaarden en actieperiode tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. De actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

Deelname
1. Deelname aan de actie staat open voor alle personen die een leuke video van hun huisdier in willen sturen. Wanneer er een filmpje wordt ingestuurd van het huisdier van iemand anders, dient hier door de eigenaar van het dier toestemming voor te zijn gegeven.
2. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
3. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
4. Deelname is voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
5. Petplan verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
6. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
7. Bij deelname aan de actie, geeft u Petplan toestemming het door u aangeleverde beeldmateriaal te gebruiken in een compilatievideo en deze video voor een door Petplan te bepalen duur te verspreiden. De compilatievideo wordt vertoond op de website en social mediakanalen van Petplan. Het materiaal zal niet voor andere doeleinden dan de compilatievideo worden ingezet.

Prijs
1. De winnaar van actie ontvangt een gratis Petplan verzekering voor de looptijd van 1 jaar, voor 1 huisdier (hond, kat, konijn of papegaai) op basis van de BASISverzekering. Deze prijs is niet in te wisselen voor cash of eenzelfde waarde in geld. Indien de winnaar al klant is bij Petplan wordt de prijs met de jaarpremie verrekent.
2. Welke finalist de winnaar wordt, wordt bepaald door een onafhankelijke jury.
3. De winnaar wordt bekend gemaakt voor 30 september 2017. De winnaar zal hierover telefonisch worden geïnformeerd.
4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid
1. Petplan en/of de door haar ingeschakelde partners of derden zijn niet aansprakelijk voor enig door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan deze actie.
2. Petplan is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijzen.

Slotbepalingen
1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Petplan.